środa, 22 maja 2013

Umieszczenie informacji gospodarczej o przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów


W praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy wzywający do zapłaty bardzo często umieszczają w treści pisma ostrzeżenie o przekazaniu informacji o nierzetelnym kontrahencie do Krajowego Rejestru Długów. Nie każdy wierzyciel jednak wie, że aby skutecznie przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika, konieczne jest spełnienie szeregu ustawowych wymogów. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem (czyli przedsiębiorcy) wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
2) łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych
3) zobowiązania są wymagalne od co najmniej 60 dni;
4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Powyżej opisane wymogi wpisu informacji gospodarczej dotyczą sytuacji, gdy pomiędzy stronami nie doszło jeszcze do postępowania sądowego. W sytuacji, gdy wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym (np. wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa) wówczas wymogi formalne wniosku wierzyciela są mniej rygorystyczne. Niemniej jednak konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym;
2) upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura;
3) wierzyciel przekazał do biura informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

Wierzyciel powinien zwrócić uwagę, iż zarówno w pierwsze, jak i w drugiej sytuacji konieczne jest, aby wszystkie wymogi zostały spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że brak spełnienia chociażby jednej z przesłanek uniemożliwi skuteczne umieszczenie informacji gospodarczej o nierzetelnym kontrahencie. Przykładowo więc jeśli zobowiązanie dłużnika jest niższe niż 500 nie będzie można umieścić stosownej informacji w ogóle (art. 15 ust 1 ustawy). Zaś w przypadku, gdy nie minął jeszcze miesiąc od wezwania dłużnika do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, należy wstrzymać się od złożenia wniosku do upływu powyższego terminu. 

Warto przeczytać:
Obsługa prawna firmy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz