sobota, 1 czerwca 2013

Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci część 2


W jednym z poprzednich wpisów opisałam szczegółowo w jaki sposób wierzyciel może na drodze przedsądowej wzywać dłużnika do zapłaty (tutaj znajdą Państwo wspomniany wpis). Kiedy dłużnik zignorował wezwanie do zapłaty skierowane do niego przez wierzyciela lub wprost odmawia zapłaty, wierzyciel chcąc dochodzić należności pieniężnej, powinien skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel powinien jednak zastanowić się, którą drogę dochodzenia roszczeń powinien wybrać. Możliwe jest skorzystanie z kilku różnych trybów, które różnią się wymogami formalnymi, wysokością opłaty sądowej (wpisu sądowego), przebiegiem samego postępowania oraz skutkiem jaki wierzyciel może osiągnąć. 

1. zawezwanie do próby ugodowej, czyli złożenie wniosku o przeprowadzenie przed sądem postępowania pojednawczego
Już na wstępie należy wskazać, że ww. postępowanie nie będzie mogło doprowadzić do wydania przez sąd wyroku, w którym dłużnik zostanie zobowiązany do zapłaty, co jest niewątpliwie minusem ww. postępowania. Możliwe zaś będzie zawarcie pomiędzy stronami  ugody sądowej dotyczącej spornej należności. Prawomocna ugoda, po nadaniu klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji. Do plusów tego postępowania trzeba zaliczyć jego koszty tj. wysokość opłaty sądowej, która wynosi tylko 40 zł. Przy tak niskiej opłacie dłużnik dostaje jasny sygnał, że wierzyciel jest zdecydowany na sądowe dochodzenie swojej należności. Zawarcie więc ugody jest dla dłużnika „ostatnim dzwonkiem”, żeby nie ponosić kosztów sądowych. Ww. postępowanie przerywa również bieg przedawnienia w zakresie kwoty określonej we wniosku.

2. złożenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym zwyczajnym
Skutkiem złożenia pozwu w powyższym postępowaniu jest wydanie przez sąd wyroku. Po jego prawomocności i nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie możliwe prowadzenie przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że przed wydaniem wyroku sąd przeprowadza na rozprawach całe postępowanie dowodowe, które może być czasem długotrwałe. Wysokość opłaty sądowej od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł. Wysokość opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji.

3. złożenie pozwu w postępowaniu uproszczonym
Tak jak w postępowaniu rozpoznawczym zwyczajnym, złożenie pozwu skutkować będzie wydaniem przez sąd wyroku. Jak sama nazwa wskazuje, postępowanie to jest uproszczone względem postępowania rozpoznawczego. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie wszystkie sprawy się do omawianego trybu nadają. W omawianym postępowaniu opłata od wniesienia pozwu jest niższa i wynosi od 30 zł do maksymalnie 300 zł. Dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji.

4. złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym
Jest specyficznym postępowanie, w toku którego bez przeprowadzenia rozprawy sąd może wydać nakaz zapłaty. Jeśli pozwany (dłużnik) nie wniesie zarzutów, nakaz zapłaty będzie prawomocny. Na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności powód (wierzyciel) może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Należy wskazać, iż opłata od pozwu jest stosunkowo niska i wynosi ¼ normalnej opłaty, nie mniej jednak niż 30 zł. Ze względu na specyfikę postępowania, nie wszystkie należności mogą być dochodzone w niniejszym trybie. [więcej na ten temat we wpisie "cechy postępowania nakazowego"]

5. złożenie pozwu w postępowaniu upominawczym
Podobnie jak w postępowaniu nakazowym, w toku ww. postępowania sąd bez przeprowadzenia rozprawy może wydać nakaz zapłaty. Jeśli pozwany (dłużnik) nie wniesie sprzeciwu, zakaz zapłaty będzie prawomocny. Na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności powód (wierzyciel) może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Do plusów ww. postępowania należy zaliczyć sposób zwrotu opłaty od pozwu, w przypadku prawomocności nakazu zapłaty, albowiem co prawda wierzyciel opłaca pozew w całej wysokości, jeżeli jednak nakaz zapłaty będzie prawomocny, sąd z urzędu zwraca ¾ wniesionej opłaty. Ze względu na specyfikę postępowania, nie wszystkie należności mogą być dochodzone w niniejszym trybie.


Bezpłatne porady prawne!


Wszystkich wierzycieli chcących uzyskać informację w jaki sposób można skutecznie wyegzekwować świadczenie od dłużnika, zapraszam do kontaktu z kancelarią: www.kancelaria-pawlowska.pl   , tel: 505-510-204
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz