środa, 19 czerwca 2013

Sprostowanie treści świadectwa pracyZgodnie z obowiązującym kodeksem pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (art. 97 § 1 k.p.). W świadectwie pracy należy podać m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego [więcej na ten temat we wpisie „treść świadectwa pracy”].

Co zaś w sytuacji, gdy wydane świadectwo pracy nie zawiera informacji prawdziwych (np. pracodawca wpisał błędne stanowisko pracy)? Pracownik posiadający świadectwo pracy nieodzwierciedlające prawdziwego przebiegu jego zatrudnienia może ponosić ryzyko związane z trudnościami w znalezieniu kolejnej pracy. Aby temu zapobiec  pracownik powinien w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie treści świadectwa (art. 97 § 4 k.p.). W ww. wniosku pracownik powinien szczegółowo wskazać jakich zmian w treści świadectwa pracy się domaga. Jeśli pracodawca uwzględnia wniosek pracownika (np. ponieważ doszło do zwykłej omyłki pisarskiej), wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy zawierający sprostowane informacje. W razie zaś nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę pracownikowi pozostaje dochodzenie swoich prac na drodze sądowej. Wówczas pracownik powinien w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy wystąpić do sądu o sprostowanie świadectwa pracy. W wywodzonym powództwie konieczne jest wskazanie: jakiej zmiany świadectwa pracy domaga się pracownik, powołanie ewentualnych dowodów, wskazanie że pracownik wcześniej przeszedł drogę postępowania wewnątrzzakładowego.

Może oczywiście zdarzyć się również sytuacja, gdy pomyłkę w treści świadectwa pracy zauważy sam pracodawca. W świetle obowiązujących przepisów prawa brak jest normy regulującej wprost procedurę sprostowania przez pracodawcę świadectwa pracy z jego inicjatywy. Niemniej jednak należy przyjąć, iż skoro samemu pracownikowi przysługuje uprawnienie do żądania sprostowania nieprawidłowo wystawionego świadectwa pracy, to tym bardziej pracodawca, który odpowiada za treść wystawionego świadectwa pracy może z własnej inicjatywy dokonać sprostowania świadectwa pracy. Powyższe stanowisko zostało również w sposób pośredni wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego: "Pracownik, któremu wydano świadectwo pracy z podaniem w nim informacji o sposobie rozwiązywania stosunku pracy, informacji niezgodnej z rzeczywistością i mogącej utrudnić mu otrzymanie nowego zatrudnienia, powinien żądać bezzwłocznie, aby zakład pracy sprostował nieprawdziwą relację. Jeżeli pracownik nie przejawił w tym względzie wymaganej aktywności, a nieprawdziwa wzmianka okazała się wynikiem błędu po stronie zakładu pracy, który go natychmiast - po dowiedzeniu się o błędzie - sprostował, sporządzając właściwe świadectwo pracy, pracownikowi pozostającemu bez pracy w związku z wadliwym świadectwem pracy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu za czas nieuzasadnionego opóźnienia w zgłoszeniu żądania sprostowania świadectwa pracy."  [SN z 24.03.1975r., I PR 28/75, OSNC 1976, nr 1, poz. 14]

5 komentarzy:

 1. czy o sprostowanie można wystąpić w terminie większym niż 7 dni? w moim przypadku są to 3 miesiące

  OdpowiedzUsuń
 2. Istnieje możliwość sprostowania treści świadectwa pracy po upływie terminu 7 dni. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu i wskazywać, że nie złożył wniosku "bez swojej winy". Zgodnie z art. 265, jeżeli pracownik nie dokonał w terminie - bez swojej winy - zgłoszenia wniosku lub wniesienia pozwu, o których mowa w art. 97 § 21, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Wniosek ten powinien zawierać uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniającej przywrócenie terminu.

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam
  Czy mogłaby Pani napisać takie przykładowe sprostowanie świadectwa od pracodawcy dla pracownika?
  Bo nie wiem od czego mam zacząć :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Należy napisać wprost co jest wadliwie sformułowane i wskazać jak należy ując kwestię. Jeśli będzie Pan/Pani potrzebował dalszych informacji, proszę o kontakt bezpośredni.

   Usuń
 4. Witam, nie otrzymałem w ogóle świadectwa pracy. Nie mam kontaktu z pracodawcą, którym była spółka która zlikwidowała działalność. Nie wiem co robić. Potrzebuję tego świadectwa.

  OdpowiedzUsuń