niedziela, 16 czerwca 2013

Treść świadectwa pracy


Świadectwo pracy jest dla pracownika jednym z najważniejszych dokumentów. Jest to dokument, w którym pracodawca stwierdza określone przepisami prawa okoliczności faktyczne związane z zakończonym stosunkiem pracy. Treść świadectwa pracy reguluje treść kodeksu pracy oraz treść rozporządzenia wykonawczego Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Zgodnie z art. 97 § 2 k.p. świadectwo pracy winno zawierać:
1) okres wykonywanej pracy,
2) rodzaj wykonywanej pracy,
3) zajmowane stanowiska,
4) tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
5) inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych,
6) inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
7) ewentualną wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę,
8) na żądanie pracownika wysokość i składniki wynagrodzenia,
9)  na żądanie pracownika uzyskane przez niego kwalifikacje.

Zgodnie zaś z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z dnia 1 maja 1996r. (Dz. U. nr 60 poz. 282 z późniejszymi zmianami), świadectwo pracy winno zawierać wskazanie:
1) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
1a) podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
2) urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
3) wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
4) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
5) okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
6) wykorzystanego urlopu wychowawczego,
7) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
8) wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
9) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
10) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
11) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
12) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
13) danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz