czwartek, 18 lipca 2013

Informacja dotyczącą plików cookies i konsekwencje prawne jej braku


Kilka dni temu portale rozpisywały się za temat zachowanie jednej z Polskich celebrytek i pewnie nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że owa celebrytka jest jednocześnie córką obecnego premiera. Cóż takiego ciekawego, z punktu widzenia prawa, zrobiła ta Pani? Otóż na prowadzonym przez siebie blogu zawarła informację o przechowywaniu i stosowaniu plików cookies. Wcześniej takiej informacji na jej stronie nie było. Rozdmuchana przez portale „afera” zainspirowała mnie do przedstawienia Państwu wpisu poświęconego omawianej tematyce.

W dniu 22 marca 2013 roku została znowelizowana Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne. Powyższa nowelizacja została wydana w związku z treścią dyrektywy 2009/13 wchodzącej w skład tzw. „nowego pakietu technologicznego”. Na tej podstawie zostało zmienione brzmienie art. 5 ust 3 dyrektywy 2002/58. Zgodnie z prawem europejskim, po pracach legislacyjnych polskiego ustawodawcy została znowelizowana ustawa Prawo Telekomunikacyjne. Dla właścicieli portali internetowych najważniejsza stała się zmiana brzmienia art. 173 ust 1. Znowelizowany art. 173 uzależnia dopuszczalność przechowywania informacji (np. plików cookies) lub uzyskiwania, dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego od wyrażenia zgody przez samego użytkownika. Powyższa zmiana ma na celu w szczególności zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie stosowanych technologii dostosowujących treści do indywidualnych preferencji użytkownika.

Wobec powyższego, każda strona używająca plików cookies musi zawierać informację o powyższym fakcie. Informacja musi być jawna, prosta i pojawić się od momentu wejścia na stronę. Dodatkowo na przetwarzanie ww. plików konieczna jest zgoda użytkownika. Omawiana zgoda musi zostać poprzedzona realizacją obowiązku informacyjnego oraz musi być udzielona przed wprowadzeniem i rozpoczęciem przetwarzania danych.

Za naruszenie ww. obowiązku ustawodawca przewidział sankcję karną w postaci kary pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może wynosić do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 209 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 210 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podaję treść znowelizowanego art. 171 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Art. 173 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz