czwartek, 13 listopada 2014

Obsługa prawna firmyWraz z rozwojem firmy, każdy przedsiębiorca staje przed dylematami natury prawnej. Często są to pytania dotyczące przekształceń firmy, spraw pracowniczych lub postępowań przeciwko nierzetelnym kontrahentom. Należy wówczas zastanowić się na zabezpieczeniem firmy od strony prawnej, albowiem szablony umów znalezione w internecie oraz bazowanie na wypowiedziach internautów może w dłuższej perspektywie wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Firma, która uważa że może obejść się bez współpracy z profesjonalistami jest firmą, która szybko zweryfikuje swoje poglądy. 

Obecnie na rynku kancelarie adwokackie świadczą obsługę prawną firmy w szerokim zakresie. W zasadzie każdy znajdzie rozwiązanie odpowiednie do swoich potrzeb. Możliwe jest skorzystanie z bieżących porad prawnych – opiniowanie umów, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, założenie i rejestracja spółki etc. Taka oferta jest zazwyczaj odpowiednia dla mniejszych przedsiębiorców. Doradzam jednak nawiązanie stałej współpracy z jednym podmiotem, który będzie wdrożony w specyfikę działania przedsiębiorstwa i przez ten pryzmat będzie mógł sugerować lepsze rozwiązania.

Jeżeli w firmie pojawiają się częstsze problemy prawne lub firma ma w perspektywie zawieranie znacznej ilości umów, przekształcenia etc., wówczas należy rozważyć korzyści płynące z nawiązania współpracy z adwokatem na podstawie stałej współpracy w formie ryczałtu. Abonament na usługi jest zazwyczaj bardziej atrakcyjny cenowo niż korzystanie z bieżących porad prawnych (niższa stawka godzinowa). W takiej opcji należy indywidualnie z kancelarią ustalić zakres usług, na które firma będzie mieć miesięczne zapotrzebowanie. Płacąc stałą kwotę ryczałtu firma będzie mieć zapewnioną bieżącą obsługę prawną nawet w sytuacjach nagłych.

Oczywiście jest możliwość również zatrudnienia na etacie pracownika, który będzie świadczyć pomoc prawną. Ta opcja jest jednak dość kosztowna dla małych i średnich przedsiębiorstw (wynagrodzenie, składki, podatki oraz zorganizowanie miejsca pracy). Nadto należy mieć na uwadze, że żaden profesjonalista z dużym doświadczeniem nie zrezygnuje z możliwości jakie daje mu prowadzenie własnej firmy na rzecz zatrudnienia.

Darmowa wycena kosztów obsługi prawnej

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zabezpieczeniem swojej firmy zapraszam do kontaktu z Kancelarią w celu darmowego wycenienia kosztów obsługi prawnej. www.kancelaria-pawlowska.pl tel: 505 510 204

niedziela, 26 października 2014

Rozwód bez orzekania o winie czyli szybkie i bezbolesne rozstanie małżonkówRozwód to słowo, które u większości osób wywołuje negatywne skojarzenia. Rozwód zazwyczaj jest trudny i długotrwały… ale taki być nie musi! Małżonkowie przed którymi stoi trudna decyzja o rozwodzie powinni przemyśleć czy jest sens rozdrapywać przed sądem przez wiele miesięcy swoje wspólne pożycie, powoływać znaczną ilość świadków, tylko i wyłącznie po to, aby ustalić który z nich ponosi winę za rozpada pożycia małżeńskiego. Z kolei z praktyki wiadomo, że rozwód i tak bardzo często kończy się orzeczeniem, że winę ponoszą małżonkowie wspólnie (zgodnie z zasadą braku stopniowania winy).
Dlatego też należy zastanowić się czy nie warto spróbować uzyskać rozwód bez orzekania o winie. Dobrze zredagowany pozew rozwodowy oraz negocjacje podjęte z drugim małżonkiem mogą doprowadzić do sukcesu takiego rozwiązania, nawet jeśli małżonkowie początkowo byli ze sobą skłóceni. Plusy takiego rozwiązania są znaczne i sprowadzają się do oszczędności czasu, pieniędzy oraz nerwów małżonków. Poniżej podaję jedynie przykładowe zalety omawianego rozwiązania:
1.  rozwód zostanie orzeczony na jednej rozprawie, która z reguły trwa nie dłużej niż 30 minut;
2. nie będzie przeprowadzane pełne postępowanie dowodowe – sąd poprzestanie jedynie na wysłuchanie rozwodzących się małżonków. Powyższe zaoszczędzi stroną dyskomfortu w zakresie długotrwałego przesłuchiwania świadków i szczegółowego analizowanie ich pożycia małżeńskiego;
3. koszty postępowania są niższe – nastąpi zwrot połowy opłaty od pozwu;
4. znacznie łatwiej zakończyć polubownie kwestie związane z podziałem majątku oraz opieką nad małoletnimi dziećmi (władza rodzicielska, kontakty, alimenty),
5. małżonkowie nie mają do siebie urazy, jaką najczęściej wywołuje postępowanie z orzekaniem o winie, wobec powyższego dla dobra dzieci są w stanie razem uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, które wymagają ich wspólnej obecności (chrzciny, urodzony, święta, komunia etc.)


Bezpłatne porady prawne!Wszystkich małżonków z Wrocławia chętnych do uzyskania bezpłatnej porady prawnej w zakresie możliwości wystąpienia przez nich z pozwem o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, zapraszam do kontaktu z kancelarią: www.kancelaria-pawlowska.pl   , tel: 505-510-204

czwartek, 11 września 2014

Rejestracja działalności leczniczej lekarza – wymagane dokumenty rejestracyjneZakres dokumentów oraz informacji, które lekarz musi złożyć w wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej reguluje ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (art. 101 ww. ustawy). Zgodnie z powołaną powyżej podstawą prawna lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane:
1)        imię i nazwisko lekarza;
2)        numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3)        formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4)        adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5)        Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6)        adres do korespondencji;
7)        posiadane specjalizacje.
8)        oświadczenie, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
- lekarz zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
11)      dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej
12)      decyzję administracyjną w postaci opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dokument potwierdzający spełnienie warunków ogólnosanitarnych, przestrzennych, instalacyjnych - odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych)

Oświadczenie o którym mowa powyżej (pkt 8) winno ponadto zawierać :
·       -  imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
·       - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
·     - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:
a)        listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
b)        dane, o których mowa w przywołanych powyżej punktach 2-12;
c)         podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Analogicznie jak przy wpisie w zakresie rejestracji podmiotu leczniczego, należy wskazać że prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej niesie ze sobą konieczność dopełnienia wielu czynności prawnych oraz sporządzenia wielu umów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz powinien skonsultować się z profesjonalistą (adwokatem), który pomoże mu rozwiązać wszystkie problemy oraz dobrać rozwiązania prawne odpowiadające formie prowadzonej działalności gospodarczej.

Lekarzy zachęcam do przeczytania wpisu:

Podstawa prawna:         ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.


Bezpłatne porady prawne!


Wszystkich lekarzy chcących uzyskać informację w jaki sposób po zarejestrowaniu chronić swoją działalność przed bezprawnym działaniem pacjentów oraz zabezpieczyć pod względem prawnym firmę, zapraszam do kontaktu z kancelarią: www.kancelaria-pawlowska.pl   , tel: 505-510-204