czwartek, 11 września 2014

Podmiot leczniczy – wymagane dokumenty rejestracyjneNa wstępie należy wskazać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zarejestrowaniem podmiotu, sporządzeniem umów z pracownikami oraz współpracującymi lekarzami zalecam kontakt z adwokatem. Pełnomocnik pomoże Państwu sporządzić komplet dokumentów, a co najważniejsze zabezpieczyć interesy podmiotu leczniczego oraz odpowiedzialności za jego działanie.

Przechodząc do meritum wpisu wskazać wypada, że zakres dokumentów oraz informacji, które należy zgłosić w celu zarejestrowaniu podmiotu leczniczego reguluje ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (art. 100 ww. ustawy). Zgodnie z powołaną powyżej podstawą prawna podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek musi zawierać następujące dane:
1)        imię i nazwisko, nazwę albo firmę;
2)        adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
3)        adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
4)        formę organizacyjno-prawną;
5)        rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
6)        nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
7)        numer REGON;
8)        Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
9)        dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
10)      oświadczenie, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą -są kompletne i zgodne z prawdą;
- podmiot zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
11)      dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej
12)      decyzję administracyjną w postaci opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dokument potwierdzający spełnienie warunków ogólnosanitarnych, przestrzennych, instalacyjnych - odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych)

Oświadczenie o którym mowa powyżej (pkt 11) winno ponadto zawierać :
·        -  imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
·        - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
·       -  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Lekarzy zachęcam do przeczytania wpisu:

Podstawa prawna:         ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.


Bezpłatne porady prawne!


Wszystkich lekarzy chcących uzyskać informację w jaki sposób po zarejestrowaniu zabezpieczyć pod względem prawnym firmę, w tym też w zakresie postępowania w sprawach błędów medycznych, zapraszam do kontaktu z kancelarią: www.kancelaria-pawlowska.pl   , tel: 505-510-204
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz