czwartek, 11 września 2014

Rejestracja działalności leczniczej lekarza – wymagane dokumenty rejestracyjneZakres dokumentów oraz informacji, które lekarz musi złożyć w wykonywania zawodu w ramach działalności leczniczej reguluje ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (art. 101 ww. ustawy). Zgodnie z powołaną powyżej podstawą prawna lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące dane:
1)        imię i nazwisko lekarza;
2)        numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
3)        formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
4)        adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
5)        Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
6)        adres do korespondencji;
7)        posiadane specjalizacje.
8)        oświadczenie, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
- lekarz zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217).
11)      dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej
12)      decyzję administracyjną w postaci opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dokument potwierdzający spełnienie warunków ogólnosanitarnych, przestrzennych, instalacyjnych - odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych)

Oświadczenie o którym mowa powyżej (pkt 8) winno ponadto zawierać :
·       -  imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
·       - oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
·     - podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:
a)        listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
b)        dane, o których mowa w przywołanych powyżej punktach 2-12;
c)         podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Analogicznie jak przy wpisie w zakresie rejestracji podmiotu leczniczego, należy wskazać że prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej niesie ze sobą konieczność dopełnienia wielu czynności prawnych oraz sporządzenia wielu umów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lekarz powinien skonsultować się z profesjonalistą (adwokatem), który pomoże mu rozwiązać wszystkie problemy oraz dobrać rozwiązania prawne odpowiadające formie prowadzonej działalności gospodarczej.

Lekarzy zachęcam do przeczytania wpisu:

Podstawa prawna:         ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.


Bezpłatne porady prawne!


Wszystkich lekarzy chcących uzyskać informację w jaki sposób po zarejestrowaniu chronić swoją działalność przed bezprawnym działaniem pacjentów oraz zabezpieczyć pod względem prawnym firmę, zapraszam do kontaktu z kancelarią: www.kancelaria-pawlowska.pl   , tel: 505-510-204
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz