poniedziałek, 23 listopada 2015

Nowa upadłość konsumenckaWiele osób boryka się z poważnymi problemami finansowymi, często nie potrafiąc sobie poradzić z ogromnymi długami. Wierzyciele straszą, dłużnicy wydają się być bezradni. Jeśli taka sytuacja dotyczy Ciebie, warto zapoznać się z poniższym wpisem, który przybliży Ci instytucję upadłości konsumenckiej.

Do niedawna przepisy w tej kwestii były bardzo restrykcyjne, co więcej, dotychczasowe regulacje często wiązały się z utratą całego majątku dłużnika. W styczniu bieżącego roku znowelizowano prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej. Warto więc zapoznać się z nowymi przepisami, które to zmieniają układ sił w walce dłużnik – wierzyciel. Prywatne bankructwo jest aktualnie łatwiejsze do przeprowadzenia i niekoniecznie wiąże się z utratą całego majątku na poczet długów. 

Jakie przesłanki należy więc spełnić aby ogłoszona została upadłość konsumencka?
Przed 1 stycznia 2015r. upadłość osoby fizycznej Sąd ogłaszał jedynie w przypadku wyjątkowych zdarzeń losowych, które doprowadziły do kłopotów finansowych, jak np. nagła choroba lub niespodziewana utrata pracy. Obecnie Sąd prawie przy każdym poprawnie złożonym wniosku ogłosi taką upadłość. Przede wszystkim należy być osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i niewypłacalną. Jednak, choć mocno zliberalizowane, to nadal istnieją przesłanki warunkujące oddalenie naszego wniosku przez Sąd, o czym w kolejnym wpisie. 

W sprawach o ogłoszenie upadłości Sąd ma wiele możliwości rozstrzygnięcia. Może od razu umorzyć część długów lub też ustalić plan spłaty. Ważne jest więc, aby postępowanie upadłościowe zostało prawidłowo przeprowadzone, gdyż pozwala to osobie zadłużonej rozpocząć w przyszłości życie bez długów. Tym bardziej warto w tej kwestii skorzystać z porady adwokata, który szczegółowo przybliży całą instytucję upadłości konsumenckiej i zajmie się prawidłowym tokiem całego postępowania. Ponadto należy pamiętać, iż każde nasze działanie oraz ingerencja Sądu ma swoje konsekwencje. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy przypadek przeanalizować indywidualnie. Po zakończeniu postępowania upadłościowego i upływie okresu planu spłaty osoba będzie wolna od jakichkolwiek zobowiązań.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Kiedy moje szanse na ogłoszenie upadłości przez Sąd maleją?Od stycznia 2015r. regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej zostały mocno zliberalizowane. Nie oznacza to jednak, iż każdy kto złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może liczyć na pozytywne jego rozpatrzenie. Nadal istnieją bowiem przesłanki powodujące oddalenie przez Sąd takiego wniosku. Reguluje je ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przepis ten dosyć ogólnie określa nam przypadki, kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony przez Sąd. Dlatego dopiero rzetelnie analizując konkretną sytuację, należy zastanowić się czy powyższe miało miejsce. Istotne znaczenie ma tutaj także argumentacja tycząca się naszego popadnięcia w długi. Często bowiem wystąpić mogą dodatkowe okoliczności łagodzące nasz stan majątkowy z których nie zdajemy sobie sprawy lub uważamy, iż nie mają znaczenia. Pomocą może okazać się tutaj porada profesjonalisty, który na podstawie swojego doświadczenia oceni szanse na pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego.
Ponadto Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wniosek jest oddalany także jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi oraz jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Składając wniosek należy więc przeanalizować każdą ze wspomnianych wyżej przesłanek. Często mogą być one dla nas niezrozumiałe i w obawie przed oddaleniem wniosku, rezygnujemy z takiego działania. Porada prawnika może nam pomóc w rozwianiu naszych wątpliwości oraz w ocenie czy złożony przez nas wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie i pomoże w naszym oddłużeniu. Ponadto wspomniana już szeroka argumentacja w tym zakresie, może zwiększyć szanse na pomyślne zakończenie postępowania.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Z wcześniejszych wpisów wiadomo już, iż przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej od początku tego roku zostały mocno zliberalizowane. Dłużnikom łatwiej jest ogłosić taką upadłość i w konsekwencji rozpocząć nowe życie bez długów, niekoniecznie tracąc przy tym cały swój majątek. Jakie są jednak wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przepisy szczegółowo regulują wymogi jakie spełniać musi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Art. 4912 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi bowiem, iż wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności warunkujące oddalenie wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi więc spełniać wiele wymogów formalnych. Ilość kryteriów jakie musi spełniać wniosek może przerażać dłużnika. Dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, który dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu, rzetelnie dopełni wszystkich formalności. Dobrze złożony wniosek to podstawa do wszczęcia postępowania upadłościowego, dzięki któremu będziemy w przyszłości mogli zapomnieć o swoich długach.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej: