poniedziałek, 23 listopada 2015

Kiedy moje szanse na ogłoszenie upadłości przez Sąd maleją?Od stycznia 2015r. regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej zostały mocno zliberalizowane. Nie oznacza to jednak, iż każdy kto złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może liczyć na pozytywne jego rozpatrzenie. Nadal istnieją bowiem przesłanki powodujące oddalenie przez Sąd takiego wniosku. Reguluje je ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze.
Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przepis ten dosyć ogólnie określa nam przypadki, kiedy wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony przez Sąd. Dlatego dopiero rzetelnie analizując konkretną sytuację, należy zastanowić się czy powyższe miało miejsce. Istotne znaczenie ma tutaj także argumentacja tycząca się naszego popadnięcia w długi. Często bowiem wystąpić mogą dodatkowe okoliczności łagodzące nasz stan majątkowy z których nie zdajemy sobie sprawy lub uważamy, iż nie mają znaczenia. Pomocą może okazać się tutaj porada profesjonalisty, który na podstawie swojego doświadczenia oceni szanse na pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego.
Ponadto Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Wniosek jest oddalany także jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi oraz jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Składając wniosek należy więc przeanalizować każdą ze wspomnianych wyżej przesłanek. Często mogą być one dla nas niezrozumiałe i w obawie przed oddaleniem wniosku, rezygnujemy z takiego działania. Porada prawnika może nam pomóc w rozwianiu naszych wątpliwości oraz w ocenie czy złożony przez nas wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie i pomoże w naszym oddłużeniu. Ponadto wspomniana już szeroka argumentacja w tym zakresie, może zwiększyć szanse na pomyślne zakończenie postępowania.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz