środa, 21 lutego 2018

Bitcoin - indywidualna interpretacja podatkowaZe względu na brak szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących kryptowalut (takich jak Bitcoin)w Polsce, oraz pojedyncze wyroki Sądów Administracyjnych, interpretacja podatkowa stała się jedną z najpewniejszych instytucji zapewniających zgodny z prawem obrót czy wydobywanie kryptowalut.

Dzięki takiej interpretacji możemy uzyskać wyczerpujący opis przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę zajętego przez wnioskodawcę stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Jednak uzasadnienie takie nie musi być zamieszczane w przypadku gdyby Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy w całości za prawidłowe. W innym przypadku, takie uzasadnienie zawsze się znajdzie.

Jeżeli wnioskodawca uzyska taką interpretację przed zdarzeniem, które ma skutki podatkowe, a w trakcie kontroli skarbowej nie uwzględniona zostanie interpretacja podatkowa, to nie zostanie przede wszystkim wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, nie będzie trzeba zapłacić różnicy podatku (jeżeli urząd stwierdzi konieczność zapłaty wyższego podatku niż dotychczas) oraz nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę. W przypadku otrzymania interpretacji po zdarzeniu, które miało skutki podatkowe, a w trakcie kontroli podatkowej nie uwzględniona zostanie interpretacja wtedy sytuacja będzie adekwatna do wyżej opisanej, jednak z tą różnicą, że konieczna będzie zapłata różnicy podatku.

Organem właściwym do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a wniosek o wydanie takiej interpretacji może złożyć każdy, kto ma wątpliwości czy stosuje właściwe przepisy prawa podatkowego. Czas realizacji takiego wniosku to maksymalnie trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, jednak zasadą jest, że powinien on zostać rozpatrzony niezwłocznie. Interpretacja taka po rozpatrzeniu jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://sip.mf.gov.pl/) jednak z pominięciem danych wnioskodawcy oraz innych podmiotów wskazanych w interpretacji. Dodatkowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może odmówić wydania takiej interpretacji, w przypadku gdyby opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadało zagadnieniu już poruszonemu w interpretacji ogólnej. W takim przypadku wnioskodawca otrzyma jedynie postanowienie o stwierdzeniu, że do wniosku zastosowanie ma interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku.

Koszt jaki poniesie wnioskodawca to czterdzieści złotych od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Taką opłatę trzeba wnieść w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

Od interpretacji podatkowej można odwołać się. Przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego, którą wnosi się po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który ją wydał do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie takie należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia wydania interpretacji lub od dnia, w którym skarżący mógł dowiedzieć się o jej wydaniu. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Należy jednak pamiętać, że ochrona, którą zapewnia interpretacja podatkowa, obejmuje skutki podatkowe tych zdarzeń, które wydarzyły się do końca okresu rozliczeniowego, w którym doręczono zmianę interpretacji indywidualnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz