środa, 6 czerwca 2018

Dozór elektroniczny - warunkowe przedterminowe zwolnienie
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli została wobec niego orzeczona kara nieprzekraczająca jednego roku pozbawienia wolności a skazany nie jest multirecydywistą. Tak jak kara pozbawienia wolności, tak też w zakresie dozoru elektronicznego istnieje możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia.Sąd orzekając w przedmiocie wniosku o przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary w ramach dozoru elektronicznego kieruje się takimi samymi przesłankami jak dla innych kar, określonymi w Kodeksie Karnym. Po pierwsze musi zostać spełniona przesłanka formalna - skazany musi odbyć określoną część kary oraz przesłanka o charakterze materialnym - pozytywna prognoza kryminologiczna. Skazany aby zostać warunkowo przedterminowo zwolniony musi odbyć przynajmniej połowę kary, zaś recydywista – 2/3 . Decydując się na zastosowanie wobec sprawcy przedterminowego zwolnienia sąd wyznacza mu okres próby (Od 2 do 5 lat) i gdy po upływie 6 miesięcy od jego zakończenia nie odwołano przedterminowego zwolnienia karę uznaje się za odbytą w dniu orzeczenia wobec niego zwolnienia natomiast gdy w tym czasie przedterminowe zwolnienie zostało odwołane, ponowne warunkowe zwolnienie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od odwołania. Sąd bierze pod uwagę oprócz spełnienia przesłanki formalnej także okoliczności związane z osobą skazanego - jego  postawę, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa  i  w czasie odbywania kary polegające w szczególności na prawidłowym wykonywaniu orzeczonych wobec niego obowiązków - składanie niezbędnych wyjaśnień, stawianie się na wezwania sądu i kuratora, utrzymywanie nadajnika w należytym, zdatnym do użytku stanie, umożliwienie wykonania czynności technicznych i kontrolnych.  Wszystkie te okoliczności muszą w przeświadczeniu sądu w wystarczającym stopniu uzasadniać przekonanie, że skazany będzie po udzieleniu przedterminowego zwolnienia z odbywania kary przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Wniosek o przedterminowe zwolnienie może oprócz skazanego złożyć także sądowy kurator zawodowy. Rozpoznaje go na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu i uchyla zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, gdy uzna go za uzasadniony. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest niedopuszczalne wobec skazanych odbywających w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Więcej na temat same dozoru elektronicznego można znaleźć tutaj :

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz